Doma Nagradna igra

Nagradna igra

Pogoji in pravila nagradne igre

Splošne določbe

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je Vprašaj d.o.o., Slap 22, 4290 Tržič (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka v tekmovalni sezoni 2020/21 v času tekem (vsako tekmo posebej v času trajanja tekme). Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev Facebook strani Hokej TV

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so registrirani uporabniki Facebook-a
  • so starejši od 18 let
  • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
  • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja FacebookKakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelovci produkcije Vprašaj d.o.o za Tržič TV – Hokej TV, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/HokejTV.si/ 

Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil na časovnici Facebook strani Hokej TV in za vsako tekmo posebej tudi v neposrednem televizijskem prenosu, mora na facebook strani Hokej TV v komentar zapisati odgovor na nagradno vprašanje. Za vsako tekmo bo zastavljeno novo nagradno vpračanje.

Pravila

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo naslednji dan po zaključeni tekmi na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Komisija

  • Saša Podrekar
  • Gregor Podrekar
  • komentator posamezne tekme

Žrebanje

Žrebanje ne bo javno. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo zmagovalcu podelil nagrado, ki je objavljena skupaj z nagradnim vprašanjem.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo komentarja pod nagradno objavo na časovnici Facebook strani Hokej TV. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Hokej TV. Nagrado bodo prejeli po pošti v roku 10 delovnih dni od prejetih osebnih podatkov.
Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani https://www.facebook.com/HokejTV.si/ Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook strani Hokej TV in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje
 • nedelovanje Facebook strani Hokej TV, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Plačilo dohodnine

Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani Hokej TV. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene: · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence), · objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence).

Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Hokej TV. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Hokej TV. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je Okrajno sodišče v Kranju.

Tržič, 12.09.2020

Vprašaj d.o.o.

Saša Podrekar, direktorica.